Podmínky zpracování osobních údajů

Správce dat:     Hotel Maxant s.r.o., Frymburk 80, 382 79 (dále „Hotel“)

Zákazník:          Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení:          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.       Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2.       Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

1.       Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2.       V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

a.       Recepční hotelu

b.       Manažer hotelu

c.       Účetní

d.       Marketingový specialista

Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům.

3.       Zpracovatelé osobních údajů hostů jsou:

a.       Hotelový systém Previo

b.       Účetní firma

c.       Marketingové společnosti spravující PPC

d.       Google Inc.

Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

DPO, POVĚŘENEC

1. Pověřencem Hotelu je Martina Nemota .Hotel zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.       Zpracovávání osobních údajů nezbytných pro splnění zákonných povinností

Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány na uzamčené místě. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

2.       Zpracovávání osobních údajů za účelem splnění smlouvy  
podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
smlouva o ubytování, rezervace přes online rezervační systém a rezervace potvrzená emailem nebo telefonicky
osobní údaje: jméno, příjmení, email a/ nebo telefon.

Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů či opravu.
Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let a mohou být na žádost subjektu údajů kdykoli po ukončení smlouvy, resp. rezervace, kompletně vymazány. 
Tyto údaje jsou uchovávány v tištěné formě v uzamčeném místě a v elektronické podobě v PC pracovníka recepce a marketingu, ke kterým má přístup pouze oprávněná osoba.
Tyto osobní údaje můžeme také zpracovávat z důvodu oprávněného zájmupodle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR  a mohou být požity k přímému marketingu např.: Jednorázový email dotazující se na spokojenost hosta po jeho odjezdu nebo jednorázová žádost o recenzi.

Zpracování osobních údajů za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů 
nabídka ubytování 
osobní údaje:  jméno, příjmení, email
Za žádost se považuje zaslání požadavku o nabídku ubytování na náš email nebo vyplnění poptávkového formuláře na stránkách www.hotelmaxant.cz nebo telefonický dotaz.
Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů, opravu či výmaz.
Tyto údaje jsou uchovávány v elektronické podobě v PC pracovníka recepce a marketingu, ke kterým má přístup pouze oprávněná osoba. Jsou uloženy po dobu 6 let a mohou být na žádost subjektu údajů kdykoli kompletně vymazány.

3.       Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů 
podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

Newsletter 
osobní údaje: jméno, příjmení a email. 
Odběr newsletteru je dobrovolný a kdykoli odvolatelný.
Poskytnutí osobních údajů není nutné k poskytnutí hotelových služeb.   
Osobní údaje jsou uloženy v tištěné formě na uzamčeném místě a v elektronické podobě v PC pracovníka recepce a marketingu, ke kterým má přístup pouze oprávněná osoba.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.
Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů, opravu či výmaz.

Věrnostní systém
osobní údaje: jméno a příjmení, email, datum narození, adresa 
Členství ve věrnostním programu je dobrovolné a kdykoli odvolatelné. 
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.
Poskytnutí osobních údajů není nutné k poskytnutí hotelových služeb. 
Osobní údaje jsou uloženy v tištěné formě na uzamčeném místě v elektronické podobě v PC pracovníka recepce a marketingu, ke kterým má přístup pouze oprávněná osoba.
Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů, opravu či výmaz.

Webové stránky hotelmaxant.cz a lipnolyzovani.cz 
Na našich stránkách používáme tyto druhy cookies:
Funkční cookies - nezbytné optimálnímu fungování webových stránek. 
Analytické cookies  - pomáhají nám měřit např. návštěvnost stránek a další statistiky.
Remarketingové / inzertní cookies – pomáhají nám v marketingu  - slouží k lepšímu cílení a personalizaci reklam, které uvidíte jinde na webu. 

Používáme tyto služby:
•     Google Analytics a Google AdWords, služba webové analytiky a reklamy poskytované společností Google Inc. ("Google"). Informace poskytnuté souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Více na https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ .

•     Sklik - naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Při Sklik retargetingu nedochází ke zpracování osobních údajů.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.       Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2.       Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

a)       k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou obeznámeny jak bezpečně zpracovávat osobní data hostů.

b)       osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;

c)       Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

d)       učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3.       Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

KAMEROVÝ SYSTÉM

1.       Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.
Místa, která jsou monitorována, jsou viditelně označena tabulkou.

VAŠE PRÁVA
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 18.5.2018